De glorievolle Geheimen

De zalige Alain de la Roche ontving de onderstaande beloften van de H. Maagd Maria. Deze beloften betreffen de traditionele Rozenhoedjes-rozenkrans.
 • Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.

 • Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.

 • De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.

 • Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.

 • De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.

 • Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.

 • Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.

 • De trouwe rozenkrans-bidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.

 • Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.

 • Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.

 • Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.

 • Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkrans-bidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.

 • Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.

 • De rozenkrans-bidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.

 • De rozenkrans-devotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

Het rozenkrans gebed begint met het kruisteken en de woorden:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen

a)

Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd; Uw rijk kome; Uw wil geschiede op aarde,
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet in bekoring; maar verlos ons van het kwade. Amen.

(bij de volgende drie kralen)

a1) Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

a2) Ik groet U, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

a3) Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

b)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

1e Glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden.

Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving. Een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer, hij sprak de vrouwen aan en zei: "Gij hoeft niet bevreesd te zijn, ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft". (Matteüs 28,1-6)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

1) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

c)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

2e Glorievolle geheim: Jezus stijgt op ten hemel.

"Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen, weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader". Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië, hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. (Johannes 16,28 - Lucas 24,50-53)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

2) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

d)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

3e Glorievolle geheim: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.

Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats, plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof een hevige wind opstak, er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken.(Handelingen 1,14 - 2,4)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

3) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

e)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

4e Glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel opgenomen.

Het engelenkoor verheugt zich, de Maagd Maria is ten hemel gestegen. Verheugt U, want zij heerst met Christus in eeuwigheid. Nu Maria in de hemel is opgenomen bid zij voor haar kinderen, die Jezus haar vanaf het kruis heeft nagelaten. Maria, bid voor ons, U kent onze angsten, neem ons op in Uw heilig hart, het hart van een moeder, waar wij kunnen rusten in tijden van onrust en moeilijkheden. Help ons nu en in het uur van onze dood. (Brevier)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

4) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

f)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

5e Glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel gekroond.

Er verscheen een teken aan de hemel, een vrouw gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren. De heilige Moeder Gods is verheven boven de koren der engelen in het rijk der hemelen. De Maagd Maria is opgenomen in de hemelse bruiloftzaal, waar de Koning der koningen zetelt op een sterrentroon. Zalige Moeder en ongeschonden Maagd, roemrijke Koningin van de wereld, wees onze voorspraak bij de Heer. (Johannes 12,1 en Brevier)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

5) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

b)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Fatima

Sitemap | Impressum