Gebeden

Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Apostolische geloofsbelijdenis

De Nederlandse vertaling die in Nederland gebruikt wordt:

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd , gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die pgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.Amen.

De Nederlandse vertaling die in Vlaanderen gebruikt wordt:

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is , gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; het eeuwig leven. Amen.

Eer aan de Vader Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed van Fatima

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.

Onze Vader, Katholieke vertaling vanaf 2016

In 2014 werd een vertaling geschreven van het Onzevader die de verschillen opheft die tot dan toe tussen België en Nederland bestonden. Deze tekst wordt van kracht vanaf de advent van 2016, di 27 november 2016. Tot dan blijven de oude Belgische en Nederlandse vertalingen in gebruik.

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

Weesgegroet

De Nederlandse vertaling die in Nederland gebruikt wordt:

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

De Nederlandse vertaling die in Vlaanderen gebruikt wordt:

Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, En gezegend is de vrucht van Uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, Bid voor ons, arme zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Fatima

Sitemap | Impressum