De Geheimen van het Licht

De zalige Alain de la Roche ontving de onderstaande beloften van de H. Maagd Maria. Deze beloften betreffen de traditionele Rozenhoedjes-rozenkrans.
 • Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.

 • Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.

 • De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.

 • Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.

 • De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.

 • Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.

 • Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.

 • De trouwe rozenkrans-bidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.

 • Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.

 • Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.

 • Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.

 • Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkrans-bidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.

 • Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.

 • De rozenkrans-bidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.

 • De rozenkrans-devotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

Het rozenkrans gebed begint met het kruisteken en de woorden:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen

a)

Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd; Uw rijk kome; Uw wil geschiede op aarde,
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet in bekoring; maar verlos ons van het kwade. Amen.

(bij de volgende drie kralen)

a1) Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

a2) Ik groet U, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

a3) Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

b)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

1e geheim van het licht: De doop van Jezus in de Jordaan.

En een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.' (Matteüs 3:17)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

1) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

c)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

2e geheim van het licht: De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. (Johannes 2:11)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

2) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

d)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

3e geheim van het licht: Jezus aankondiging van het Rijk Gods.

Jezus ging naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zeide: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap'. (Marcus 1:15)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

3) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

e)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

4e geheim van het licht: De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.

Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. (Matteüs 17:2)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

4) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

f)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

5e geheim van het licht: Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden 'Neemt, eet: dit is mijn lichaam'. Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: 'Drinkt allen hieruit, want dit is mijn Bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden'. (Matteüs 26:26)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

5) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

b)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Fatima

Sitemap | Impressum