Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen

Op de kleine kralen a1)
Onze Vader Die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Rijk kome; Uw wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Op de kleine kralen a2)
Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Op de kleine kralen a3)
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de heilige Geest , geboren uit de maagd Maria , Die geleden heeft onder Pontius Pilatus , is gekruisigd, gestorven en begraven, Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; De heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen ; De vergeving van de zonden ; De verrijzenis van het lichaam; En het eeuwig leven. Amen.

Op de grote kralen b)

Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en die zonden van heel de wereld.

Op de kleine kralen 1) (10x)
Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

Op de grote kralen c)

Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en die zonden van heel de wereld.

Op de kleine kralen 2) (10x)
Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

Op de grote kralen d)

Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en die zonden van heel de wereld.

Op de kleine kralen 3) (10x)
Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

Op de grote kralen e)

Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en die zonden van heel de wereld.

Op de kleine kralen 4) (10x)
Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

Op de grote kralen f)

Eeuwige Vader, ik offer U op het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en die zonden van heel de wereld.

Op de kleine kralen 5) (10x)
Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met heel de wereld.

Op het einde (3x):
Heilige God, heilige sterke God, heilige onsterfelijke God, heb erbarmen met ons en met heel de wereld

Fatima

Sitemap | Impressum