De blijde Geheimen

De zalige Alain de la Roche ontving de onderstaande beloften van de H. Maagd Maria. Deze beloften betreffen de traditionele Rozenhoedjes-rozenkrans.
 • Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.

 • Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.

 • De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.

 • Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.

 • De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.

 • Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.

 • Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.

 • De trouwe rozenkrans-bidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.

 • Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.

 • Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.

 • Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.

 • Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkrans-bidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.

 • Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.

 • De rozenkrans-bidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.

 • De rozenkrans-devotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

Het rozenkrans gebed begint met het kruisteken en de woorden:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen

a)

Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd; Uw rijk kome; Uw wil geschiede op aarde,
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet in bekoring; maar verlos ons van het kwade. Amen.

(bij de volgende drie kralen)

a1) Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

a2) Ik groet U, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

a3) Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

b)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

1e Blijde geheim: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.

De engel Gabriël werd door God gezonden tot een maagd, hij sprak tot haar: "Verheug U Begenadigde, de Heer is met U". Maria schrok en vroeg zich af wat de groet wel kon betekenen, maar de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, zie gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven, Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden". Maria sprak: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord. (Lucas 1,26-38)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

1) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

c)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

2e Blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.

Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luider stemme uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw schoot. En Maria sprak: "Mijn hart prijst hoog de Heer, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd". (Lucas 1,39-48)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

2) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

d)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

3e Blijde geheim: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem.

In die dagen kwam een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Allen gingen op reis en ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea naar de stad Bethlehem geheten. Daar bracht Maria haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Lucas 2,1-7)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

3) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

e)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

4e Blijde geheim: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het Kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij nam het kind in zijn armen en sprak Gods lof met de woorden: "Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid". (Lucas 2,22-31)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

4) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

f)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

5e Blijde geheim: Jezus wordt in de tempel weder gevonden.

Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. Na drie dagen vonden zij Hem in de tempel. Zijn moeder sprak: "Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan?". Maar Hij antwoordde: "Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?, wist ge dan niet, dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?". (Lucas 2,41-49)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

5) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

b)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Fatima

Sitemap | Impressum