Rozenkrans van de Wonden van Jezus

In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)

Twaalf Artikelen van het Geloof ...(Geloofsbelijdenis)

Bid op de grote kralen (a):
O Jezus, Goddelijke Zaligmaker, wees ons en de hele wereld genadig!

Bid op de kleine kralen van elk tientje (a1):
Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de hele wereld!

Bid op de kleine kralen van elk tientje (a2):
O Jezus, schenk ons genade en barmhartigheid in de hedendaagse gevaren, en bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed!

Bid op de kleine kralen van elk tientje (a3):
Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon Jezus Christus; wij smeken U: wees ons genadig!

Bid op de grote kralen (b, c, d, e, f):
Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen.

Bid op de kleine kralen van elk tientje (1, 2, 3, 4, 5):
Mijn Jezus, schenk ons vergeving en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden.

Bid op het einde:
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Oorsprong en beloften:

Om de verering van Zijn Heilige Wonden aan te moedigen heeft Jezus ons de volgende schietgebeden gegeven, die wij gemakkelijk kunnen aanleren en dikwijls kunnen opzeggen tijdens onze dagelijkse bezigheden:

“Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen!”

“Mijn Jezus, schenk ons vergeving en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden!”

Deze aanroepingen werden gedicteerd door Jezus aan zuster Maria-Martha Chambon, een nederige lekezuster bij de Visitandinnen te Chambéry, op 21 maart 1907 in geur van heiligheid overleden, en die verzekerde dat Jezus aan deze devotie de volgende beloften heeft verbonden:

 • 1. “Aan al wat Mij zal gevraagd zal worden met de aanroeping van Mijn Heilige Wonden zal gevolg geven. Verspreid deze devotie!

 • 2. Waarlijk, dit gebed komt niet van deze aarde maar vanuit de hemel; het kan alles verkrijgen... het bevat alles.

 • 3. Mijn Heilige Wonden ondersteunen de wereld...vraag Mij de gunst Mijn wonden altijd te beminnen, omdat ze genadebronnen zijn. Doe er vaak beroep op, breng ze naar de medemens, prent deze devotie in de zielen!

 • 4. Hebt gij smarten te verduren, leg ze spoedig in Mijn Wonden en ze zullen verzacht worden!

 • 5. Bij de zieken moet ge vaak deze aanroepingen uiten: “ Mijn Jezus, schenk hem/haar vergeving...” Dit gebed verlicht ziel en lichaam.

 • 6. En de zondaar die bidt: “ Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Jezus...” zal zich bekeren.

 • 7. Mijn Wonden zullen de uwe genezen.

 • 8. Geen dood voor de ziel die in Mijn Wonden haar toevlucht zoekt; Zij geven haar, het ware leven.

 • 9. Bij elk woord van het kroongebed der Barmhartigheid laat Ik een druppel van Mijn Bloed op de ziel van een zondaar vallen.

 • 10. De ziel die Mijn Heilige Wonden vereerd heeft en ze de Eeuwige Vader heeft opgedragen voor de zielen in het vagevuur, zal in zijn/haar stervensuur door de Heilige Maagd Maria en de Engelen tot Mij geleid worden; in Mijn glorie zal ik ze opnemen en kronen.

 • 11. De Heilige Wonden openen de schat der schatten voor de zielen in het Vagevuur.

 • 12. De devotie tot Mijn Wonden is het geneesmiddel in deze slechte tijden.

 • 13. Vruchten van heiligheid spruiten uit Mijn Wonden. Overweeg ze om voortdurend uw liefde te vernieuwen!

 • 14. Mijn kind, door uw daden in Mijn Heilige Wonden te dompelen worden ze waardevol; uw minste daden, door Mijn Bloed bedekt, zullen Mijn Hart verkwikken.

 • 15. Offer Mijn Heilige Wonden aan de Eeuwige Vader; te zamen met Mijn Onbevlekte Moeder zullen Zij de zegepraal van de Kerk bewerkstelligen.”

Stigmata (religie)

Stigmata is een uit het Grieks afkomstig woord; van στιγμα, wat "(brand)merk" betekent. Een andere betekenis is "schandvlek". In beide betekenissen komt het woord stigma in het Nederlands voor. De meervoudsvorm is stigma's of stigmata . Dit artikel handelt onder meer over de religieuze betekenis. Zie stigma voor de algemene betekenis.

Stigmata zijn rode plekken, zweren of al dan niet bloedende wonden die optreden bij christelijke religieuzen, op de plaatsen van de verwondingen die, volgens de Bijbel (en iconografie ), werden toegebracht aan het lichaam van Jezus tijdens zijn kruisiging. Er zijn vele meldingen van gevallen waarbij mensen stigmata kregen aan handen en/of voeten. Sommigen denken dat gevallen van stigmata duiden op een wonder , terwijl ook gevallen van oplichterij bekend zijn. Het "ontvangen" van de stigmata wordt stigmatisatie genoemd. Soms wordt in plaats van het woord stigmata ook de term " kruiswonden " of " de wond(er)tekenen Gods " gebruikt.

De plaats en aard van de stigmata verwijzen naar de bloedingen uit de handen en voeten van Jezus toen hij aan het kruis werd genageld. In werkelijkheid kunnen stigmata aan handen geen verband hebben met de kruisiging van Jezus, met name omdat de handen anatomisch niet geschikt zijn om het lichaamsgewicht bij kruisiging te dragen. Anderzijds is het ook mogelijk dat de gangbare afbeelding van de kruising van Jezus niet overeenstemt met de destijds gangbare methode, waarbij touwen werden gebruikt om de armen aan de dwarsbalk (patibulum) vast te binden en spijkers in de handen werden gedreven om te voorkomen dat een gekruisigde zijn armen uit de touwen kon bevrijden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stigmata_(religie)

Fatima

Sitemap | Impressum