De droevige Geheimen

De zalige Alain de la Roche ontving de onderstaande beloften van de H. Maagd Maria. Deze beloften betreffen de traditionele Rozenhoedjes-rozenkrans.
 • Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.

 • Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.

 • De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.

 • Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.

 • De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.

 • Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.

 • Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.

 • De trouwe rozenkrans-bidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.

 • Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.

 • Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.

 • Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.

 • Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkrans-bidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.

 • Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.

 • De rozenkrans-bidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.

 • De rozenkrans-devotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

Het rozenkrans gebed begint met het kruisteken en de woorden:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen

a)

Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd; Uw rijk kome; Uw wil geschiede op aarde,
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet in bekoring; maar verlos ons van het kwade. Amen.

(bij de volgende drie kralen)

a1) Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

a2) Ik groet U, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

a3) Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

b)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

1e Droevige geheim: Jezus bid in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.

Hij ging naar buiten en begaf zich volgens gewoonte naar de Olijfberg. Ook de leerlingen gingen met Hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: "Bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat". Toen verwijderde Hij zich van hen, ging op ongeveer een steenworp afstand op de knieën en bad: "Vader als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede". Toen verscheen er een engel uit de hemel om Hem te sterken. (Lucas 22,39-43)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

1) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

c)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

2e Droevige geheim: Jezus wordt gegeseld.

Zij brachten Hem voor Pilatus en begonnen Hem te beschuldigen. Daarop riep Pilatus de hogepriesters en het volk bijeen en sprak: "Ik kan in deze man geen enkele schuld ontdekken". Maar zij riepen: "Weg met Hem! Laat ons Barabbas vrij". Pilatus besliste, dat gebeuren zou wat zij eisten, hij liet de man die zij opvorderden los, al zat hij wegens oproer en moord in de gevangenis, maar Jezus leverde hij over aan hun willekeur. (Lucas 23,1-25)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

2) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

d)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

3e Droevige geheim: Jezus wordt met doornen gekroond.

Toen namen de soldaten Jezus mee in het pretorium en verzamelden de hele afdeling rondom Hem. Zij trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: "Gegroet, koning der Joden". Zij bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd. (Matteüs 27,27-30)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

3) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

e)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

4e Droevige geheim: Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Galvarië.

Toen zij Hem wegvoerden, hielden zij buiten de stad een zekere Simon aan, een man uit Cyrene, hem belaadden ze met het kruis. Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: "Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?". (Lucas 23,26-32)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

4) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

f)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

5e Droevige geheim: Jezus sterft aan het kruis.

Gekomen op een plaats die Golgota genoemd wordt - Schedelplaats - gaven ze Hem met alsem gemengde wijn te drinken. Toen sloegen zij Hem aan het kruis en Jezus zei: "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen". Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door er om te dobbelen. Toen riep Jezus uit: "Het is volbracht, Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest". Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Matteüs 27,33-46 - Johannes 19,30)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede, op aarde zoals in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

5) 10x
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

b)

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen in de Hemel, en help vooral degenendie uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. (facultatief)

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Fatima

Sitemap | Impressum